Regulamin strony i zakupów w serwisie https://swiadectwa-24.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupów w serwisie https://swiadectwa-24.pl, korzystania z Serwisu, jak również określa warunki zawierania i rozwiązywania Umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną w Serwisie i zasady ich świadczenia.
 2. Serwis https://swiadectwa-24.pl (zwany dalej: „Stroną”, „Serwisem” lub „Platformą”) prowadzi sprzedaż usługi zamówienia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej za pośrednictwem sieci Internet (zwane dalej: „Usługą”).
 3. Serwis prowadzony jest przez Dystrybutor Energii Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Wspomnień 32, 04-860 Warszawa, NIP 952 222 01 13, REGON 389 912 1072, KRS: 0000920393.

         adres do korespondencji:
         Świadectwa-24.pl
         Plac Przymierza 6/U17
         03-944 Warszawa
         E-mail: biuro@swiadectwa-24.pl
         Tel: 534 115 919

         zwany dalej „Sprzedawcą”

 1. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem określającym charakterystykę energetyczną budynku lub jego części wystawiany zgodnie z przepisami obowiązującej Ustawy: ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 497 ze zm.).
 1. Użytkownikiem Serwisu https://swiadectwa-24.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Zamówienie Usługi wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej odbywa się poprzez uzupełnienie przez Użytkownika formularza dostępnego na stronie https://swiadectwa-24.pl.
 3. Warunkiem złożenia przez Użytkownika Zamówienia w Serwisie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia, a także złożenie oświadczenia przez Użytkownika, że wszystkie podane przez niego informacje w formularzu są prawdziwe.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania podania przez Użytkownika dodatkowych, niewymienionych w formularzu zamówienia dostępnym w serwisie https://swiadectwa-24.pl danych oraz do żądania przedstawienia do wglądu skanów lub oryginałów określonych dokumentów, które w świetle przepisów Ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, względnie na podstawie oceny audytora sporządzającego Świadectwo Charakterystyki Energetycznej, okażą się niezbędne do wykonania Usługi. Jeśli dodatkowe dane lub dokumenty w dalszym ciągu będą niewystarczające do wystawienia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, żądanie takie może być wielokrotnie powtarzane. W takim przypadki Usługa zostanie zrealizowana dopiero po przedstawieniu przez Użytkownika w odpowiedniej formie niezbędnych danych lub dokumentów. W przypadki braku możliwości przedstawienia niezbędnych danych i dokumentów zamówienie zostanie anulowane, a całość dokonanej płatności zwrócona zostanie Użytkownikowi.
 5. W szczególnych przypadkach, w których konieczna może okazać się wizja lokalna, istnieje możliwość dojazdu do Użytkownika (za dodatkową opłatą uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym).
 6. Jeśli w Serwisie przy określonej Usłudze podano czas realizacji zamówienia, czas ten oznacza okres pomiędzy dniem następującym po dniu zaksięgowania płatności za dane zamówienie, a momentem wykonania Usługi, czyli przygotowania i dostarczenia Użytkownikowi gotowego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.
 7. Zamówione Świadectwa Charakterystyki Energetycznej oferowane na stronie https://swiadectwa-24.pl przygotowywane są przez certyfikowanych Audytorów Energetycznych (dalej: „Audytor”) wpisanych do rejestru SCHE Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.
 8. Sprzedający nie jest uprawniony do wystawiania Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków w rozumieniu Ustawy. Za prawidłowość wystawienia poprawnego Świadectwa Charakterystyki Energetycznej odpowiada Audytor.
 9. Każde sporządzone przez Audytora i opłacone przez Użytkownika Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zostanie zarejestrowane w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.
 10. Ceny podane w serwisie https://swiadectwa-24.pl są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT. Cena brutto, która widnieje przy każdym produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta jest wiążącą ceną dla stron transakcji.
 11. Na każdy sprzedany towar/usługę (wykonane Świadectwo Charakterystyki Energetycznej) zamówione poprzez stronę https://swiadectwa-24.pl wystawiamy Fakturę Vat lub paragon.
 12. Zamówione Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zostanie dostarczone na adres e-mail podany podczas składania zamówienia za pośrednictwem formularza.
 13. Przesłanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej w formie elektronicznej na adres e-mail Użytkownika jest nieodpłatne i będzie następowało niezwłocznie po jego sporządzeniu przez Audytora.
 14. Możliwe formy płatności:
  Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu Tpay (https://tpay.com)  – umożliwiającego opłacenie Zamówienia poprzez:
  – szybkie i bezpieczne przelewy online
  – BLIK
  – płatność za pomocą karty płatniczej (VISA, MasterCard, Maestro)
  – płatność za pomocą ApplePay lub Google Pay

 1. W razie wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta za pomocą karty płatniczej, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 2. Przy niektórych usługach podany jest czas realizacji Zamówienia. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu potwierdzenia zamówienia lub od momentu zaksięgowaniu należności za zamówienie do chwili realizacji Zamówienia.
 3. Reklamacje
  Usługa oferowana za pośrednictwem platformy https://swiadectwa-24.pl podlega reklamacji, o ile posiada ona wady. Kupujący ma prawo do żądania naprawy wad lub ich usunięcia. W celu zareklamowania usługi kupujący wysyła reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@swiadectwa-24.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 3. Niniejszego Regulaminu. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Jeżeli Sprzedawca nie usunie zgłoszonych wad w terminie, kupujący ma prawo nie odebrać naprawy i odmówić wykonawcy zapłaty za usługę. W sytuacji, w której usługa została wykonana w sposób nieprawidłowy i posiada takie wady, które powodują, że staje się ona dla kupującego w zupełności nieprzydatna kupujący może od razu odstąpić od umowy.
  Rękojmia na usługę wynosi 2 lata. Wykrycie wady w tym terminie powoduje, iż kupujący ma możliwość złożenia reklamacji jeszcze przez rok od daty jej ujawnienia.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania podczas składania zamówienia na Usługę sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wyłącznie pełnych, rzetelnych, prawdziwych, aktualnych i wszystkich niezbędnych danych, w szczególności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem Usługi. Podanie danych nieprawdziwych, nierzetelnych, niepełnych lub nieaktualnych może doprowadzić do wadliwości Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.
 2. Poza przypadkami winy umyślnej wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Użytkowników niebędących Konsumentami lub podmiotami, o których mowa w art. 385[5] Kodeksu cywilnego.
 3. Odstąpienie od umowy / zwrot towaru.
  W serwisie https://swiadectwa-24.pl Sprzedawca sprzedaje usługę, a nie towar dlatego kupujący nie może dokonać zwrotu usługi. Klient ma prawo zrezygnować z usługi w ciągu 24h od dokonania zamówienia jeśli przygotowanie realizacji usługi przez Audytora współpracującego ze Sprzedawcą nie rozpoczęło się (przygotowanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej).
  Właściciel serwisu dołoży wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych na stronie Usług były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne Usługi) prezentowane w serwisie https://swiadectwa-24.pl w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 1. Złożenie zamówienia w serwisie https://swiadectwa-24.pljest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 2. Zmiany Regulaminu
  Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że treść nowego Regulaminu zacznie obowiązywać Użytkownika od dnia zamieszczenia go w Serwisie. Do czasu zakończenia realizacji zamówionej już Usługi stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.
 1. Sprzedający przechowuje dane i informacje otrzymane od Użytkownika na potrzeby wykonania usługi sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zgodnie z przepisami Ustawy oraz stosownie do obowiązującej polityki prywatności.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelka korespondencja kierowana do Sprzedającego powinna zostać kierowana na adres wskazany w pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023r.